โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ปี 2566


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ

แต่งตั้งทีมนำด้านคลินิกและระบบบริการ ( PCT )

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมผู้ประสานงานคุณภาพ ( FA )

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านเวชระเบียน (IM)

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ ส.

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

แต่งตั้งคณะทำงานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

แต่งตั้งคณะกรรมการสูงอายุ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก

แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก

แต่งตั้งคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้โรงพยาบาลบางระกำ

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

แต่งตั้งคณะทำงานงานวัณโรค

แต่งตั้งเวรตรวจการนอกเวลาราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้

แต่งตั้งคณะกรรมการมิตรภาพบำบัด

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการ

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบางระกำ

มอบหมายงานในหน้าที่หัวหน้างาน

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล

แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการและสารสนเทศของกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการของกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลและสถานบริการในเครือข่ายปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร

แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนบำบัด

แต่งตั้งคณะกรรมการ Intermediate Care IMC

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลบางระกำ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สันติ

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

แต่งตั้งคณะทำงานสุขภาพจิตและยาเสพติดนอกเวลาราชการ

มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ