โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 


   

 หมายเลขโทรศัพท์ Operatorหมายเลขโทรสาร     0-5537-1168    0-5537-1176      งานบริหาร     0-5537-1170    0-5537-2284      ศูนย์นเรนทร     0-5537-2120 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แล้ว >>


กดต่อเบอร์ภายในที่ท่านต้องการ

    0-5537-1666     กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ*วันที่ปรับปรุง 17 ธ.ค.63    0-5537-2030     งานประกันสังคมหมายเลขหน่วยงานตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1   105ห้องเภสัชกรรม(การเงิน) หมายเลขหน่วยงานตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2(ต่อ)106ห้องเภสัชกรรม 137กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ136ห้องเภสัชกรรม (จ่ายยาผู้ป่วยใน) 118ห้องทันตกรรม107ห้องบัตร 113ศูนย์เปล108ห้องงานประกันสุขภาพ หมายเลขหน่วยงานอาคารส่งเสริม109ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 204คลินิกโรคเรื้อรัง110ผู้ป่วยนอก (หน้าห้องตรวจ) 205คลินิกโรคเรื้อรัง111ผู้ป่วยนอก (หน้าห้องตรวจ) 208คลินิกโรคเรื้อรัง (ห้องตรวจแพทย์)112ประชาสัมพันธ์  203คลินิกตา139ห้องชันสูตร 210กายภาพบำบัด114งาน X-ray 207แพทย์แผนไทย (ห้องตรวจแพทย์)115งานห้องคลอด 212แพทย์แผนไทย (ห้องนวด)117ห้องผ่าตัด (ห้องพักพยาบาล) 219งานสุขภาพจิต116ห้องพักแพทย์ 220งานสุขภาพจิต (ห้องซักประวัติ)หมายเลขหน่วยงานตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 221งานสุขภาพจิต (ห้องตรวจแพทย์)122งานผู้ป่วยใน 222ห้องสมุด (ใหม่)133งานผู้ป่วยใน 223ห้องควบคุมระบบ130ห้องพิเศษ 1 224ห้องประชุมเสริมศิริมงคล129ห้องพิเศษ 2   138ห้องพิเศษ 3 หมายเลขหน่วยงานอื่นๆ128ห้องพิเศษ 4 194คลังยา127ห้องพิเศษ 5 195งานยานพาหนะ126ห้องพิเศษ 6 193งานซ่อมบำรุง121ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 156คลินิกวัณโรค140ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล 196งานซักฟอก124ห้องสมุด 166โรงครัว125ห้องเลขานุการ ผอก. 165อาคารหน่วยจ่ายกลาง (ตึกฟ้า)132ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 164 คลินิก ANC 119ห้องโสตทัศนูปกรณ์   101ห้องบริหาร (Operator)   123ห้องบริหาร (การเงิน)   141ห้องบริหาร (ห้องหัวหน้า)