โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ผู้บริหาร 


โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ