โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ปี 2567


 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน โรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมผู้ประสานงานคุณภาพ ( FA )

แต่งตั้งทีมนำด้านคลินิกและระบบบริการ ( PCT )

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบางระกำ

แต่งตั้งคณะกรรมการ Intermediate Care (IMC) โรงพยาบาลบางระกำ

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการและสารสนเทศของกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการของกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล

มอบหมายงานในหน้าที่หัวหน้างานและหัวหน้าทีม

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการมิตรภาพบำบัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย

แต่งตั้งเวรตรวจการนอกเวลาราชการ

แต่งตั้งคณะทำงานงานวัณโรค

แต่งตั้งคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

แต่งตั้งคณะทำงานสุขภาพจิตและยาเสพติดนอกเวลาราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

แต่งตั้งคณะกรรมการสูงอายุ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA)

ให้บุคลากรฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทีมพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานรังสีวิทยา

มอบหมายทีมสหวิชาชีพให้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอบางระกำ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก