โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ค่านิยม จ.พิษณุโลก