โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


บริบทขององค์กร


บริบทขององค์กร
สภาพแวดล้อมขององค์กร
1 ขอบเขตของการให้บริการ
โรงพยาบาลบางระกำ มุ่งให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติแก่ประชาชนในเขตอำเภอบางระกำและประชาชนทั่วไป
โดยมุ่งเน้นการบริการแบบองค์รวมทั้งเชิงรุกและรับ


2 ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ    
โรงพยาบาลบางระกำรับผิดชอบให้บริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ขนาด 50 เตียง(ระดับ F1) ให้บริการจริง 57 เตียง
แก่ประชาชนอำเภอบางระกำและใกล้เคียงตลอด 24 ชั่วโมงทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
จำนวนประชากรที่รับผิดชอบทั้งหมด   93,569 คน(ทะเบียนราษฎร์:ปชก.กลางปี 2561)
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก


3 ข้อมูลบุคลากร รพ.บางระกำ
แพทย์เฉพาะทาง 2 คน
แพทย์เวชปฏิบัติ 8 คน
ทันตแพทย์ 8 คน
เภสัชกร 8 คน
พยาบาลเฉพาะทาง 26 คน
พยาบาลวิชาชีพ 34 คน
พยาบาลเทคนิค 2 คน
นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน
นักรังสีการแพทย์ 2 คน