โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision) 


  "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการด้วยทีมสุขภาพอย่างมีคุณภาพและประชาชนมีส่วนร่วม


  บริการ : บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ


  ทีมสุขภาพ : บุคลากรผู้ให้บริการด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายใจและสติปัญญา


  คุณภาพ : คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ระบบคุณภาพ  ระบบงานที่สำคัญHA


  ประชาชนมีส่วนร่วม : ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านในการจัดบริการสุขภาพ 


พันธกิจ (Mission)


  1. จัดบริการสุขภาพ 4 มิติ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  2. สร้างภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

  3. สร้างทีมงานสุขภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 


ค่านิยมหลัก (Core Values)


ทีมงานร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มุ่งเน้นปลอดภัย ใส่ใจประชาชน


ทีมงานร่วมใจ : บุคลากรทุกระดับร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย


สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : คิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน


มุ่งเน้นปลอดภัย : ปฏิบัติตามนโยบาย 2P Safety


ใส่ใจประชาชน : ให้บริการโดยยึดยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  


เข็มมุ่ง


1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM/Hypertension/COPD/CKD) อย่างมีประสิทธิภาพ


2. ลดอัตราป่วย Sepsis และ Pneumonia / ลดภาวะแทรกซ้อน Stroke และ STEMI 


3. พัฒนาศักยภาพระบบบริการด้านการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลชุมชน


สมรรถนะหลัก (Core Competencies)


1. เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาโรคทั่วไปในระดับทุติยภูมิ (F2)


2. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน ในการดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม 4 มิติ


3. เป็น Node จักษุ ตาม service plan ของจังหวัดพิษณุโลก 


  


คำขวัญโรงพยาบาลบางระกำ 


    "รักใคร่ผูกพัน ทีมงานร่วมใจ โปร่งใสทุกงาน ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักความคุ้มค่าและพอเพียง"


อ่านรายละเอียด