โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ความท้าทายขององค์กร


ความท้าทายที่สำคัญ

โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 


โรคที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยนอก 5 อันดับ ได้แก่  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคระบบทางเดินหายใจ โรคในช่องปากและโรคปริทันต์
โรคที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยใน 5 อันดับ คือ Diarrhea   DHF   Viral infection   Ac pyelonephritis  และ Ac Asthmatic attack
โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ


โรคที่เป็นปัญหาและต้องมีการพัฒนาคือเบาหวานจากการคัดกรองประชาชนพบว่ามีอัตราการพบและแนวโน้มของโรคเพิ่มขึ้นจากสถิติ ปี 49, 50, 5119.49,20.78, 17.47  ตามลำดับ จึงมีผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนมากและเนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านการศึกษา ความเชื่อทัศนคติ การปฏิบัติตัวทำให้ผู้รับบริการกลับมารับการรักษาซ้ำและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง  มีภาวะซึมเศร้า ครอบครัวไม่เอื้อต่อการดูแล เศรษฐกิจ เช่น เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  นอกจากนั้นยังพบความดันโลหิตสูง ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ในกลุ่มผู้ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป


         เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย


            จากการดำเนินการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น  ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานพบว่าปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ จอประสาทตาเสื่อมจากภาวะเบาหวาน โรงพยาบาลบางระกำจึงขอรับการสนับสนุนเครื่องตรวจจอประสาทตาและเครื่องวัด ความดันลูกตา อัตโนมัติจากผู้จิตศรัทธา ซึ่งการตรวจเบื้องต้นสามารถทำได้โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางจักษุ แต่ไม่มีจักษุแพทย์ ต้องส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช


หมายเหตุ  รพ.สามารถระบุโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้เกณฑ์อะไร


          ในเรื่องการเข้าถึงบริการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลบางระกำมีีนโยบายส่งทีมสหวิชาชีพเช่น แพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ไปปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสัปดาห์ละ 1 วัน  อีกทั้งยังมีการจ้างแพทย์แบบเอกชน ปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชนในนิคมบางระกำ ซึ่งสามารถส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการรักษาในศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลบางระกำทั้ง 21 แห่ง มีการกระจายพยาบาลวิชาชีพทุกสถานีอนามัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและยังมีการส่งพยาบาลวิชาชีพไปอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์สุขภาพชุมชนหลักจำนวน 15คนนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยังเล็งเห็นความสำคัญ  การดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนสนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพและให้ความร่วมมือการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ