โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


Download เอกสารความรู้ด้านคุณภาพ


มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ


Download >>


มาตรฐานบริการสาธารณสุข


Download >>


มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ


Download >>


HA Update 2013 


Download >>


HA Update 2012


Download >>


HA Update 2011


Download >>


HA Update 2010


Download >>


GAP Analysis


Download >>  


SPA & Humanized Healthcare Part III


Download >>


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA


Download >> 


เครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA


Download >>


Scoring Guideline 2011


Download >>  


ตัวอย่าง Clinical Tracer Highlight


Download >> 


ตัวอย่าง part 4 SAR_4


Download >> 


ฟอร์ม Service Profile 2011


Download >>