โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเงินบำรุง รพ. แผนดำเนินการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเงินบำรุง รพ.

ปี พ.ศ.2565 แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


........................................................ด้วยโรงพยาบาลบางระกำ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติแผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ด้วยเงินบำรุง รพ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 56,000 บาท

2. วัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ เป็นเงิน 822,580 บาท

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 223 รายการ เป็นเงิน 1,509,300 บาท

4. วัสดุบริโภค จำนวน 254 รายการ เป็นเงิน 1,256,306 บาท

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 596,653 บาท

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 300,000 บาท

7. วัสดุใช้สอยอื่นๆ จำนวน 268 รายการ เป็นเงิน 362,000 บาท

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 566,000 บาท

9. ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 391,000 บาท


รวมทั้งหมด 1,004 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,868,839.00 บาท

(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบในเอกสารนี้


อ่านรายละเอียด ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุทั่วไปและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยเงินบำรุง รพ.
ปี พ.ศ.2565 แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565