โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


........................................................ด้วยโรงพยาบาลบางระกำ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับอนุมัติแผนงบประมาณงบลงทุนครุภัณฑ์

และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 387,800 บาท

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 943,834.30 บาท

3. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,700 บาท

4. การปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 250,000 บาท

รวมทั้งหมด 38 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,628,334.30 บาท

(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ตามรายละเอียดแนบในเอกสารนี้


อ่านรายละเอียด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเงินบำรุง รพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565