โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


โรงพยาบาลบางระกำ


เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมารายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


 


รับสมัคร :        ลูกจ้างเหมารายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


เงินเดือน :       480 บาท/วัน


จำนวน :         1 ตำแหน่ง


ระดับการศึกษา :         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


เปิดรับสมัคร :    วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
                      สมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลบางระกำ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก :    วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566


มีไฟล์แนบ รับสมัครเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF