โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565



ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565


........................................................



ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement : e-GP) นั้น


งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลบางระกำ




รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 โรงพยาบาลบางระกำ Download


มีไฟล์แนบ สขร 1 เดือนมิถุนายน 2565.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF