โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

........................................................ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 106/2565

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น


เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (42.17.20.14) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด (ขายปลีก)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 989,000.00 บาท

(เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download