โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง

ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

........................................................ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 101/2565

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 นั้น


เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (42.27.17.02) จำนวน 6 เครื่อง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท นิภานันทฺ์ เซล แอน เซอร์วิช จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหิกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,700.00 บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download