โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mAประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล

ไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

........................................................ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 99/2565

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 นั้น


เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA (42.20.29.01) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ไทย จีแอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,135,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)