โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คันประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

........................................................ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 069/2565

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น


รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสองล้อ (25.10.16.04) จำนวน 1 คัน

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท กริช ออโต้เซอร์วิส(สาขาตาก) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหิกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 600,900.00 บาท

(หกแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download