โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ครั้งที่ 2ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ครั้งที่ 2

........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้


เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 990,000 (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ครึ่งที่ 2