โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


........................................................ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว 568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement : e-GP) นั้น


งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลบางระกำ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลบางระกำ Download