โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ ซึ่งกำหนดวันประกาศ/วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ คือ 9 ถึง 14 มีนาคม 2565

จำนวน 1 รายการ ดังนี้


1. เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 990,000 (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคินชีพผู้ป่วย

อ่านรายละเอียด ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย