โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็กประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

และสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

........................................................ตามที่โรงพยาบาลบางระกำ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงาน

ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก (42.20.35.00) จำนวน 2 เครื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 298,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

และสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download