โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

........................................................ตามที่โรงพยาบาลบางระกำ ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ (42.27.23.02) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมดิไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 449,700.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download