โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้


เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 5,138,000 (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA