โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้


เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

จำนวน 2 เครื่องๆละ 1,993,200 เป็นเงิน 3,986,400 (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ