โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง

........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้


เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 6 เครื่องๆละ 200,000 บาท

เป็นเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียด ราคากลางและคุณลักษณะเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง