โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ


 
ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

จำนวน 3 รายการ


........................................................งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ ซึ่งกำหนดวันประกาศ/วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ คือ 8 ถึง 11 มีนาคม 2565

จำนวน 3 รายการ ดังนี้


1. เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 6 เครื่องๆละ 200,000 บาท

เป็นเงิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง


2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่องๆละ 1,993,200

เป็นเงิน 3,986,400 (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์


3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 5,138,000 (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA
อ่านรายละเอียด ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ