โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


........................................................เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 11 การจัดทำแผนและเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจุำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละส่วน ดังนี้


- ส่วน 70% ระดับหน่วยบริการ จำนวน 4,208,191.64 บาท

(สี่ล้านสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

- ส่วน 20% ระดับจังหวัด จำนวน 1,260,000 บาท

(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

-ส่วน 10% ระดับเขต จำนวน 845,400 บาท

(แปดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อนยบาทถ้วน)


อ่านรายละเอียด แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565