ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


การประเมิน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ MOIT

(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)

โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ : 055-371168 , 055-371170 เบอร์ FAX : 055-371176