ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2563 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565 ดูสรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ในปีงบประมาณ 2566 ดูสรุปผลการดำเนินการ